ANUNŢ ORGANIZARE LICITAȚIE PENTRU ÎNCHIRIEREA UNUI BUN PROPRIETATE PUBLICĂ

1.Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact U.A.T. comuna Felnac, CIF 3519518,  Loc. Felnac, str. 3, nr. 330, judetul Arad, cod postal 317125, tel 0257/411101; fax: 0257/411202; e-mail: primariafelnac@yahoo.com

 

  1. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică:

 

Imobil proprietate publică al UAT Felnac – Sală Servicii Publice, apartament 3, în suprafaţă de 38,19 mp, situat în comuna Felnac, sat Felnac, nr.394, identificat prin CF nr.300041-C1-U3 Felnac

Închirierea  se face conform art. 332-348 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local  nr. 137/29.11.2022.

 

3.Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

 

  • Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al: documentaţia de atribuire se poate obţine de la Primăria Comunei Felnac.

 

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul instituţiei, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul juridic din cadrul Primăriei Comunei Felnac, localitatea Felnac, str.3, nr. 330, judeţul Arad.

 

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 100  lei, se poate achita cu numerar la casieria Primăriei Comunei Felnac.

 

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 06.01.2022,  ora 12.00.

 

4.Informaţii privind ofertele:

 

4.1. Data limită pentru depunerea ofertelor: 13.01.2023, ora 15.00.

 

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Felnac, localitatea Felnac,str.3, nr. 330, judeţul Arad.

 

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar.

 

  1. Data şi locul la care se va desfaşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:

17.01.2023, ora 10.00, la sediul Primăriei comunei Felnac.

 

  1. Denumire, adresă, nr.telefon ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute:

Tribunalul Arad, Bulevardul Gen. Vasile Milea, nr. 2-4, judeţul Arad, tel.: 0257/250114, fax.:  0257/251700, email: tr-arad@just.ro.

 

  1. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate: 12.12.2022

 

 

PRIMAR,

MALIŢA IOAN