Confidențialitate

UAT Comuna FELNAC, cu sediul în FELNAC, în conformitate cu  cerinţele Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările  şi completările ulterioare,  administreaza în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal, pentru desfăşurarea activităţii de monitorizare/securitate a persoanelor şi/sau  bunurilor publice şi private.

Prezentele “Măsuri de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal” au fost elaborate în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date,  cu modificările şi completările ulterioare, şi reglementează modul  în care sunt colectate  aceste informaţii, precum şi condiţiile de utilizare a informaţiilor în cadrul  UAT Comuna FELNAC.

Prin cerinţe minime de securitate s-a avut în vedere un complex de măsuri tehnice, informatice, organizatorice, logistice,  proceduri şi măsuri de securitate prin care să se asigure nivelul minim  prevăzut în art. 20 din Legea nr. 677/2001, în conformitate cu cerinţele  prelucrării  datelor cu caracter personal, aprobate prin Ordinul 52 din 18 aprilie 2002 ale Avocatului Poporului.

UAT Comuna FELNAC a adoptat măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerilor accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat. În acest sens au fost desemnate, la nivelul UAT Comuna FELNAC, persoane responsabile cu respectarea dispoziţiilor Legii nr.677/2001.

UAT Comuna FELNAC a luat măsuri de stocare în siguranţă a informaţiilor privind date cu caracter personal, astfel încât să fie asigurat un nivel adecvat de protecţie şi securitate, în sensul Legii 677/2001.

 

      ZONELE SUPRAVEGHEATE

Sistemul de supraveghere prin mijloace video, cuprinde sediul din comuna FELNAC, , jud.  Arad .  Prin mijloace video se supraveghează:

Amplasarea camerei  a fost atent revizuită pentru a asigura limitarea pe cât posibil a

monitorizării zonelor care nu prezintă interes pentru scopul urmărit.

Dispozitivul de înregistrare  este  amplasat întrun spaţiu bine protejat, asigurat şi încuiat corespunzător, pentru eliminarea posibilităţii sustragerii suportului de stocare sau a dispozitivului, în special în timpul producerii unui eveniment. Nu sunt monitorizate zonele în care există un nivel ridicat al aşteptărilor privind viaţa privată, precum birourile, toaletele şi alte locaţii similare.

Datele personale  sunt confidenţiale şi vor fi folosite de către UAT Comuna FELNAC. Numai în scopul declarat, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Instituția noastră se obligă să nu furnizeze, direct sau indirect, aceste date unei terțe persoane, în afara de excepţiile reglementate şi prevazute de lege. Datele personale procesate sunt protejate, iar UAT Comuna FELNAC certifică faptul că îndeplineşte cerinţele minime de securitate a datelor cu caracter personal. UAT Comuna FELNAC, utilizează metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaţilor şi proceduri de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare.

            SCOPUL PRELUCRĂRII  

 

Uat Comuna FELNAC utilizează sistemul de supraveghere video doar în scop de securitate a persoanelor, spaţiilor şi/sau bunurilor.

Cu ajutorul acestui sistem se controlează accesul în incinta unităţii, se asigură securitatea bunurilor şi siguranţa persoanelor – angajaţi ai instituţiei sau vizitatori, precum şi a proprietăţilor  deţinute.  Sistemul de supraveghere video  face  parte din măsurile întreprinse pe baza politicii de securitate, elaborată la nivelul instituţiei, şi ajută la prevenirea, combaterea şi, dacă e cazul, cercetarea accesului fizic neautorizat.  În plus, sistemul de supraveghere video ajută la prevenirea, detectarea şi investigarea furturilor de bunuri deţinute de societate sau la prevenirea, detectarea şi investigarea riscurilor şi ameninţărilor la adresa personalului angajat care îşi desfăşoară activitatea la locaţia supravegheată.

Scopul acestor măsuri sunt de a stabili  responsabilităţile angajaţilor UAT Comuna FELNAC,  pentru îndeplinirea obligaţiilor referitoare la garantarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţa privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Scopul colectării şi prelucrării datelor este monitorizarea/securitatea persoanelor, spaţiilor şi/sau bunurilor publice

 

LIMITAREA SCOPULUI

Sistemul de supraveghere video nu este utilizat în alt scop decât cel notificat, nu foloseşte la monitorizarea activităţii angajaţilor sau la pontaj.  De asemenea, sistemul nu este mijloc de investigare sau de obţinere a unor informaţii pentru anchetele interne sau procedurile disciplinare, cu excepţia situaţiilor în care se produce un incident de securitate fizică sau se  observă un comportament infracţional (în circumstanţe excepţionale imaginile pot fi transferate organelor de cercetare în cadrul unei investigaţii disciplinare sau penale).

 

CATEGORII  SPECIALE DE DATE

Sistemul video al UAT Comunei FELNAC  nu are ca scop captarea (de exemplu prin focalizare sau orientare selectivă) sau prelucrarea imaginilor (de exemplu, indexare, creare de profiluri) care dezvăluie „categorii speciale de date”.

UAT Comuna FELNAC nu intenţionează să utilizeze sistemul de supraveghere şi în mod ad hoc, respectiv cu caracter temporar, de circumstanţă.

 

DESCRIEREA ŞI SPECIFICAŢIILE TEHNICE ALE SISTEMULUI

În mod convenţional sistemul de supraveghere video este un sistem static. Are ca funcţie înregistrarea imaginilor .

Sistemul este funcţional 24 de ore, 7 zile pe săptămână. Atunci când este necesar, calitatea imaginilor permite recunoaşterea celor care trec prin zona de acţiune a camerei.             Pentru o mai mare siguranţă a prelucrării datelor care pot fi obţinute în urma supravegherii video, camera este fixa (fără funcţie de zoom), astfel utilizatorul nu poate modifica perimetrul/ scopul supravegherii. Operatorii special instruiţi trebuie să respecte setările de confidenţialitate şi drepturile de acces.

Nu există interconexiune cu alte sisteme şi nu se înregistrează sunetul.

 

BENEFICIILE SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE:

 

 Creşterea controlului în perimetrul supravegheat, a intrărilor şi ieşirilor;

 Restricţionarea accesului persoanelor străine;

 Eliminarea pierderilor cauzate de evenimente neprevăzute;

 Respectarea normativelor şi legislaţiei în vigoare pentru obiectivele cu risc;

 

INSTALAREA,  ADMINISTRAREA,  EXPLOATAREA SISTEMULUI

 

În vederea asigurării unei protecţii eficiente a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în cadrul operaţiunilor de supraveghere video a căilor publice de acces şi a spaţiilor publice deschise este interzisă prelucrarea de imagini care să vizualizeze interiorul imobilelor locuite sau a căilor de acces în acestea. Echipamentele sunt astfel instalate încât să se afle sub supraveghere doar acele spaţiul  identificat în analiza de risc ca având nevoie de protecţie suplimentară.

 

 Camera  de  Control

 

Imaginile captate de sistemul de supraveghere video sunt vizualizate în timp real pe monitoarele din Camera de control ( sediul  UAT Comuna FELNAC), , iar monitoarul nu pot fi văzute din exterior.

Nu este permis accesul neautorizat în Camera de control. Accesul este strict limitat la angajaţii autorizaţi.

De la caz la caz, se poate acorda accesul în Camera de control şi altor persoane, în afara celor menţionate mai sus, doar pe bază de autorizare din partea conducerii operatorului.

Aceste persoane nu vor avea acces la datele personale prelucrate în activitatea de supraveghere video.

Realizarea accesului la camere şi la imaginile (înregistrările) stocate nu se face prin conexiune la Internet.  Accesarea imaginilor stocate se  efectuează pe bază de user şi parolă, iar orice accesare la imaginile stocate este  înregistrată într-un fişier de acces (log); userul de administrator şi parola sunt în  posesia unui singure persoane, cu stabilirea distinctă a drepturilor (de vizualizare, de salvare pe suport extern, etc.), iar fiecare utilizator   are  acces pe baza de user şi parolă particularizate, cu stabilirea distinctă a drepturilor de vizualizare a imaginilor (înregistrărilor) în timp real.

Utilizatorii  acceseză numai datele necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu; accesul la imaginile stocate se  face numai în cazul producerii unor evenimente corespunzatoare scopului prelucrarii datelor.  Accesul la imaginile stocate se va face în baza unor cereri scrise şi înregistrate în cadrul instituției;

Toate accesarile sunt  evidenţiate în log-uri  care  reflectă  urmatoarele: identitatea persoanei care a accesat sistemul, data accesarii, motivul accesarii, daca accesarea a avut ca rezultat stocarea imaginilor pe suport extern, destinatarii cărora le-a fost înmânat suportul extern.

 

 CATEGORII DE PERSOANE VIZATE

 

UAT Comuna FELNAC,  prelucrează datele următoarelor categorii de persoane fizice, în funcţie de scopul prevăzut la capitolul SCOPUL PRELUCRĂRII:

 • clienţi/potenţiali clienţi
 • consumatori/potenţiali consumatori
 • minori
 • angajaţi

 

 Modul în care persoanele vizate sunt informate asupra drepturilor lor

 

Persoanelor vizate le sunt aduse la cunoştinţă informaţiile prevăzute la art. 12 din Legea  nr. 677/2001 cu modificările şi completările ulterioare,  precum şi prevederile art. 11 din Decizia Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 52/2012. Aceste informaţii sunt aduse la cunoştinţa persoanelor vizate în mod clar şi permanent, prin intermediul unui afiş postat în locurile monitorizate, care este poziţionat la o distanţă rezonabilă de locul unde sunt amplasate echipamentele de supraveghere, astfel încât să poată fi văzut de orice persoană. Afişul conţine o pictogramă reprezentativă alături de informaţiile prevăzute de art. 11, alin.1 din Decizia nr. 52/2012.

UAT Comuna FELNAC are obligaţia de a comunica persoanei vizate, în principal, informaţii privind:

 1. identitatea operatorului, a reprezentantului sau a împuternicitului;
 2. scopul prelucrării;
 3. categoriile de date prelucrate deoarece datele nu sunt colectate direct de la persoanele vizate;
 4. caracterul obligatoriu sau facultativ de a furniza datele personale;
 5. consecinţele refuzului de a le furniza;
 6. destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor;
 7. existenţa dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor, de opoziţie la prelucrarea datelor, de a nu fi supus unei decizii individuale, condiţiile de exercitare a acestor drepturi, precum şi a dreptului de a se adresa justiţiei;
 8. eventualul transfer al datelor în străinătate.

Informarea persoanelor vizate este adecvată circumstanţelor specifice de prelucrare (respectiv modalităţii de prelucrare a datelor, suportului pe care sunt colectate datele etc.) şi se  realizează prin intermediul imaginilor video prin care datele personale sunt colectate şi  prin afişarea unei Note de  informare privind pretecţia datelor personale la sediul UAT Comunei FELNAC.

 

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

 

UAT Comuna FELNAC, cu sediul în FELNAC, jud. Arad, operator de date cu caracter  personal, în conformitate cu  cerinţele Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările  şi completările ulterioare,  administrează în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care sunt furnizate  prin intermediul sistemuluui de supraveghere video doar în scop de monitorizare/securitate a persoanelor, spaţiilor şi/sau bunurilor publice/private. Cu ajutorul acestui sistem se controlează accesul în incinta unităţii, se asigură securitatea bunurilor şi siguranţa persoanelor – angajaţi ai instituţiei sau vizitatori, precum şi a proprietăţilor  deţinute.

UAT Comuna FELNAC  prin intermediul sistemului de supraveghere video prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, referitoare la imagini,  destinate  asigurării  securităţii  persoanelor, spaţiilor şi/sau bunurilor.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de:

 • dreptul de acces
 • de intervenţie asupra datelor
 • dreptul de a nu fi supuse unei decizii individuale
 • dreptul de a se adresa justiţiei.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: autorităţilor publice centrale/locale.

UAT Comuna FELNAC respectă dreptul la intimitate al persoanelor ale căror date sunt prelucrate, prin  “Politica de confidenţialitate’’,  cu scopul de a informa asupra modului în care sunt  colectate, folosite şi procesate informaţiile cu caracter personal.

Totodată, persoanele vizate au dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îi privesc şi să solicite ştergerea acestora, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege când prelucrarea de către UAT Comuna FELNAC a datelor este obligatorie.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la  UAT Comuna FELNAC.  Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în străinătate  în vederea prelucrării.

 

 PROTEJAREA VIEŢII PRIVATE ŞI SECURITATEA INFORMAŢIILOR

 

Pentru a protejarea şi  securitatea sistemului video şi pentru a spori gradul de protecţie a vieţii, au fost introduse următoarele măsuri tehnice şi organizatorice:

– limitarea timpului de stocare a materialului filmat, în conformitate cu cerinţele de securitate

– mediile de stocare (serverele pe care se stochează imaginile înregistrate) se află în spaţii

securizate, protejate de măsuri de securitate fizică

– toţi utilizatorii cu drept de acces au semnat declaraţii de confidenţialitate, prin care se

obligă să respecte prevederile legale în domeniu

– dreptul de acces se acordă utilizatorilor pe baza nevoii de a cunoaşte, doar pentru acele

resurse care sunt strict necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu

– doar primarul UAT Comunei FELNAC, are dreptul de a acorda, modifica sau anula dreptul de acces al utilizatorilor, conform procedurii generale de acces la bazele de date

– primarul UAT Comunei FELNAC  tine în permanenţă o listă actualizată a tuturor persoanelor care au drept de acces la sistemul de supraveghere video, cu specificarea tipului de acces.

 

 ACCESUL LA DATELE PERSONALE ŞI DEZVĂLUIREA ACESTORA

 

1.Drepturi de acces

 

Accesul la imaginile stocate şi/ sau la arhitectura tehnică a sistemului de supraveghere video

este limitat la un număr redus de persoane şi este determinat prin atribuţiile specificate în fişa  postului (în ce scop şi ce tip de acces). În special UAT Comuna FELNAC    impune limite în privinţa persoanelor care au dreptul:

– să vizioneze materialul filmat în timp real: imaginile care se deruleazăîn timp real sunt accesibile pentru  responsabili  desemnaţi să desfăşoare activitatea de supraveghere;

Administratorul sistemului  – primarul comunei are dreptul :

– să vizioneze materialul filmat în timp real;

– să vizioneze înregistrarea materialului filmat: vizionarea imaginilor înregistrate se va face în cazuri justificate, cum ar fi cazurile prevăzute expres de lege şi incidentele de securitate, de către persoanele special desemnate;

– să copieze, să descarce, să şteargă sau să modifice orice material filmat.

 

 1. Instructaj

 

Toţi salariaţii cu drepturi de acces beneficiază de o instruire iniţială în domeniul protecţiei datelor. Această procedură este  integrată în programul de instruire şi îndrumare, pentru toţi utilizatorii cu drept de acces şi atribuţii în operarea sistemului de supraveghere video.

Primarul comunei  se va asigura că întregul personal din subordine, implicat în operarea sistemului de supraveghere video, este instruit şi informat cu privire la toate aspectele funcţionale, operaţionale şi administrative ale acestei activităţi. Toate acestea vor fi prevăzute în Regulamentul Intern.

 

 1. Măsuri de păstrare a confidenţialităţii

 

După instructaj, fiecare salariat  semnează o declaraţie de confidenţialitate.

 

 1. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

 

Dezvaluirea datelor stocate către un terţ poate fi efectuată numai în condiţiile art. 5 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 677/2001. În cazul invocarii unui interes legitim de către un terţ, pentru a i se dezvălui datele (imaginile), acest interes legitim trebuie temeinic argumentat de către terţ. Autorităţile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competenţe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari.

 

Orice activitate de dezvăluire a datelor personale către terţi va fi documentată şi supusă unei analize riguroase privind pe de-o parte necesitatea comunicării, şi pe de altă parte compatibilitatea dintre scopul în care se face comunicarea şi scopul în care aceste date au fost colectate iniţial pentru prelucrare (de securitate şi control acces).  Orice situaţie de dezvăluire va fi consemnată de administratorul sistemului într-un Registru de evidenţă a cazurilor de dezvăluire.

UAT Comuna FELNAC    are obligaţia punerii la dispoziţia organelor judiciare, la solicitarea scrisă a acestora, înregistrările video în care este surprinsă săvârşirea unor fapte de natură penală.

Sistemul de supraveghere video nu este utilizat pentru verificarea prezenţei la program sau evaluarea performanţei la locul de muncă.

În cazuri excepţionale, dar cu respectarea garanţiilor descrise mai sus, se poate acorda acces Comisiei Disciplinare, în cadrul unei anchete disciplinare, cu condiţia ca informaţiile să ajute la investigarea unei infracţiuni sau a unei abateri disciplinare de natură să prejudicieze drepturile şi libertăţile unei persoane.

Orice încălcare a securităţii în ceea ce priveşte camerele video este indicată în registrul de investigaţii, iar administratorul sistemului este informat în legăturăcu acest lucru cât mai repede posibil.

 

 1. DURATA DE STOCARE

Durata de stocare a datelor obţinute prin intermediul sistemului de supraveghere video este proporţională cu scopul pentru care se prelucrează datele, astfel că imaginile sunt stocate pentru o perioadă care nu depăşeşte 30 de zile, după care se şterg prin procedură automată în ordinea în care au fost înregistrate. În cazul producerii unui incident de securitate, durata de păstrare a materialului filmat relevant poate depăşi limitele normale în funcţie de timpul necesar investigării suplimentare a incidentului de securitate. Păstrarea este documentată riguros, iar necesitatea păstrării este revizuită periodic. Dacă  durata de stocare depăşeşte termenul prevăzut prin prezenta politică, aceasta se va consemna în Registrul înregistrărilor care depăşesc durata de stocare, gestionat de administratorul sistemului.

Stocarea imaginilor se poate realiza doar local, pe DVR, stocarea imaginilor pe suport extern (USB, CD, etc.) este admisa numai în cazul exercitării dreptului de acces şi al depunerii unor reclamaţii la organele de control abilitate, în cazuri justificate (de exemplu, ca anexă la o plângere penală); în aceste cazuri, se va întocmi proces-verbal de accesare şi înmânare a înregistrărilor către respectivii destinatari, semnat de aceştia  şi de societate.

Nerespectarea condiţiilor de accesare, stocare, dezvăluire etc. poate atrage sancţionarea persoanelor vinovate.

 

                 DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

 

UAT Comuna FELNAC, garantează că asigură respectarea drepturilor ce revin personelor vizate, conform legii. Toate persoanele implicate în activitatea de supraveghere video şi cele responsabile de administrarea imaginilor filmate, vor respecta Procedura de acces la date cu caracter personal.

 1. Informarea persoanelor vizate

 

UAT Comuna FELNAC, în calitate de operator de date personale,  asigură o informare permanentă a persoanelor vizate cu privire la existenţa şi funcţionarea sistemului de supraveghere video instalat în cadrul institutiei.. Aceasta informarea a persoanelor vizate se realizează în mod clar şi permanent, prin intermediul unui semn adecvat, cu vizibilitate suficientă şi localizat în zona supravegheată, astfel încât se semnaleză existenţa camerelor de supraveghere,  şi se  comunica informaţiile esenţiale privind prelucrarea datelor personale, scopul prelucrării şi se identifică UAT Comuna FELNAC   ca operator al datelor colectate prin intermediul supravegherii video,  iar persoanele vizate sunt atenţionate asupra existenţei sistemului de supraveghere video.

Informaţiile  privind existenţa sistemului de supraveghere video şi scopul prelucrării datelor prin astfel de mijloace, identitatea operatorului,  existenţa înregistrării imaginilor şi categoriile de destinatari ai acestora şi  drepturile persoanelor vizate  sunt  aduse la cunoştinţa persoanelor vizate, în mod clar şi permanent, iar  existenţa sistemului de supraveghere video este  semnalată prin intermediul unei pictograme care  conţine o imagine reprezentativă cu vizibilitate suficientă şi poziţionată la o distanţă rezonabilă de locurile unde sunt amplasate echipamentele de supraveghere video.

 

 1. Exercitarea drepturilor de acces, intervenţie şi opoziţie

 

Pe întreaga perioadă de stocare a datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de acces la datele personale care le privesc deţinute de UAT Comuna FELNAC de a solicita intervenţia (ştergere/actualizare/rectificare/anonimizare) sau de a se opune prelucărilor, conform legii. Orice cerere de a accesa, rectifica, bloca şi/sau şterge date cu caracter personal ca urmare a utilizării camerelor video este  adresată UAT Comunei FELNAC.

În cazul în care persoana vizată are alte întrebări privind prelucrarea de către UAT Comuna FELNACa datelor personale care o privesc, se poate adresa Structurii responsabile cu protecţia datelor personale. Răspunsul la solicitarea de acces, intervenţie sau opoziţie se dă în termen de 15 zile calendaristice. Dacă nu se poate respecta acest termen, persoana vizată este  informată asupra motivului de amânare a răspunsului, de asemenea i se  comunică şi procedura care va urma pentru soluţionarea cererii. Dacă există solicitarea expresă a persoanei vizate, se poate acorda dreptul de a vizualiza imaginile înregistrate care o privesc sau i se poate trimite o copie a acestora.  Imaginile furnizate vor fi clare, în măsura posibilităţii, cu condiţia de a nu prejudicia drepturile terţilor (persoana vizată va putea vizualiza doar propria imagine, imaginile altor persoane care pot apărea în înregistrare vor fi editate astfel încât să nu fie posibilă recunoaşterea/identificarea lor). În cazul unei asemenea solicitări, persoana vizată este obligată să se identifice dincolo de orice suspiciune (să prezinte actul de identitate când participă la vizionare), să menţioneze data, ora, locaţia şi împrejurările în care a fost înregistrată de camerele de supraveghere. De asemenea, persoana vizată va prezenta şi o fotografie recentă astfel încât utilizatorii desemnaţi să o poată identifica mai uşor în imaginile filmate. Persoana va putea vizualiza doar propria imagine, imaginile persoanelor care pot apărea în înregistrare vor fi editate astfel încât să nu fie posibilă recunoaşterea/identificarea lor.

Există posibilitatea refuzării dreptului de acces în situaţia în care se aplică excepţiile prevăzute de lege. Necesitatea de a restricţiona accesul se poate impune şi în cazul în care există obligaţia de a proteja drepturile şi libertăţile unor terţe persoane, de exemplu dacă în imagini apar şi alte persoane şi nu există posibilitatea de a obţine consimţământul lor sau nu se pot extrage, prin editarea imaginilor, datele personale nerelevante.

 

 1. Abordare pe mai multe niveluri

 

UAT Comuna FELNAC    utilizează o abordare pe mai multe niveluri care cuprinde următoarele elemente:

–  un anunț detaliat privind utilizarea sistemelor video este afișat la  intrea in UAT Comunei FELNAC

– pictograme la fața locului amplasate în clădiri pentru a atrage atenția publicului cu privire la faptul că au loc activități de monitorizare și a-l informa despre modul în care pot obține informații suplimentare;

Sunt oferite informații în cazul în care se adresează întrebări suplimentare. Anunțurile sunt dispuse în spațiile adiacente următoarelor zone monitorizate: lângă intrarea principală  și la intrările în parcări.

 CATEGORII DE DATE PRELUCRATE

Conform  cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările  şi completările ulterioare, UAT Comuna FELNAC,  prin intermediul sistemului video prelucrează datele cu caracter personal, referitoare la  imagini,  în scop de securitate a persoanelor, spaţiilor şi/sau bunurilor, cu respectarea tuturor cerinţelor  de securitate  şi protecţie impuse de lege.

De asemenea, conform art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 677/2001, modificată şi completată,  datele cu caracter personal destinate a face obiectul  prelucrării sunt  adecvate,  pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate.

UAT Comuna FELNAC    colectează doar datele strict necesare realizării scopului declarat.

 

 CATEGORII DE DESTINATARI

 

Comunicarea datelor cu caracter personal

(1). Datele cu caracter personal se pot comunica între UAT Comuna FELNAC sau împuterniciţi ai acestuia şi autorităţilor publice centrale/locale în una dintre următoarele situaţii:

       a). dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul expres şi neechivoc pentru comunicarea datelor sale;

       b). fără consimţământul persoanei vizate în cazurile prevăzute de lege.

(2). Comunicarea datelor cu caracter personal în situaţiile prevăzute la alin. (1) se poate face dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:

       a). comunicarea se efectuează pe baza unui contract sau, după caz, a unui document de cooperare care trebuie să cuprindă cel puţin: numărul de înregistrare a notificării, temeiul legal al prelucrării şi scopul acesteia, termenul maxim de prelucrare, drepturile şi obligaţiile părţilor, modalităţile de asigurare a securităţii prelucrărilor şi de respectare a drepturilor persoanei vizate, precum şi menţiunea că datele pot fi utilizate doar de structura beneficiară şi numai în scopul pentru care au fost solicitate;

b). comunicarea se efectuează în baza unei solicitări scrise, care trebuie să cuprindă temeiul legal, scopul prelucrării şi datele solicitate, precum şi, dacă este cazul, numărul atribuit beneficiarului de Autoritatea naţională de supraveghere.

(3). Datele cu caracter personal asupra cărora persoanele vizate au exercitat şi li s-a recunoscut dreptul de opoziţie nu pot face obiectul prelucrării.

(4). Cererile pentru comunicarea datelor cu caracter personal adresate UAT Comunei FELNAC   trebuie să conţină datele de identificare a solicitantului, precum şi motivarea şi scopul cererii, conform prevederilor legale.

(5). Cererile care nu conţin aceste elementele se restituie pentru completare, iar cele care nu se încadrează în condiţiile prevăzute de lege se resping, menţionându-se motivele pentru care comunicarea datelor cu caracter personal nu este posibilă.

(6). La comunicarea datelor cu caracter personal UAT Comuna FELNAC  atenţionează destinatarii asupra interdicţiei de a prelucra datele pentru alte scopuri decât cele specificate în cererea de comunicare.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către societate şi pot fi comunicate fără a se limita la, urmatoarelor categorii de destinatari:

 • persoanei vizate; reprezentantului legal al persoanei vizate; angajaţi ai institutieii; alte persoane fizice sau juridice care prelucrează datele personale în numele institutiei cu excepţia împuternicitului acesteia; autorităţilor judecătoreşti; autorităţilor publice centrale/locale.

 GARANŢIILE CARE ÎNSOŢESC DEZVĂLUIREA DATELOR CĂTRE TERŢI

UAT Comuna FELNAC   respectă prevederile art. 5 din Legea nr. 677/2001 cu modificările şi completările ulterioare, prin instituirea unor garanţii specifice scopului şi mijloacelor de prelucrare, care atestă îndeplinirea condiţiilor de legitimitate a prelucrării prevăzute de art. 5 din Legea nr. 677/2001.

Garanţiile în baza cărora se pot dezvălui datele cu caracter personal sunt;

 1. 1. Consimţământul persoanei vizate – consimţământul persoanei vizate reprezintă una din garanţiile în baza cărora se pot dezvălui datele cu caracter personal. Consimţământul trebuie să fie exprimat neechivoc pentru acea prelucrare şi în mod expres şi conform art. 5 alin. 1 din Legea nr. 677/2001.
 2. actele normative – actele normative reprezintă o altă garanţie în baza căreia are loc dezvăluirea datelor cu caracter personal, respectiv,

– Legea nr. 333/2003  (R1) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor cu modificările şi completările ulterioare;

– H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003  privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;

 1. alte garanţii – obligaţiile de confidenţialitate şi de respectare a secretului profesional ori de serviciu de către salariaţii  care au acces la datele cu caracter personal UAT Comunei FELNAC.

– instructajul  salariaţilor din cadrul UAT Comunei FELNAC care prelucrează datele cu caracter personal colectate.

Toţi salariaţii cu drepturi de acces la datele colectate  beneficiază de o instruire iniţială în domeniul protecţiei datelor. Această procedură este  integrată în programul de instruire şi îndrumare, pentru toţi utilizatorii cu drept de acces şi atribuţii în colectarea şi prelucrarea datelor personale.

Primarul comunei  se va asigura că întregul personal din subordine, implicat în operarea prelucrării datelor personale, este instruit şi informat cu privire la toate aspectele funcţionale, operaţionale şi administrative ale acestei activităţi. Toate acestea sunt  prevăzute în Regulamentul Intern.

–  măsuri de păstrare a confidenţialităţii – după instructaj, fiecare salariat  semnează o declaraţie de confidenţialitate;

–   introducerea şi respectarea clauzei de confidenţialitate prevăzută în contractele încheiate cu privire la comercializarea serviciilor şi/sau  pachetelor turistice.

 

Garanţiile adecvate

Prelucrarea datelor personale, inclusiv dezvaluirea către terti, se poate face în anumite cazuri cu condiţia instituirii unor garanţii adecvate pentru respectarea drepturilor persoanelor vizate.
UAT Comuna FELNAC  respectă principiul caracterului adecvat, pertinent şi neexcesiv, precum şi măsurile de confidenţialitate şi de securitate a prelucrărilor, prin constituirea unor garanţii adecvate, respectiv:

 • scopul prelucrării este determinat, explicit şi legitim;
 • sunt stabilite şi aplicate măsuri prin care să se asigure exercitarea drepturilor persoanelor vizate;
 • durata de stocare a datelor se face pe perioada strict necesară îndeplinirii scopului, după care datele vor fi arhivate conform legislaţiei în vigoare;
 • sunt stabilite modalităţilor de acces la sistemele de evidenţă în vederea colectării datelor, în funcţie de care se stabilesc şi se respectă măsurile  tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor;
 • datele se utilizează numai în limitele scopului stabilit;
 • dezvaluirea către alţi destinatari este interzisă, cu excepţia situaţiei în care există consimţământul persoanei vizate sau o prevedere legală expresă;
 • desemnarea, în scris, a persoanei/persoanelor care va/vor prelucra datele şi care trebuie să îşi asume răspunderea păstrării confidenţialităţii acestora; lista conţinând evidenţa acestor persoane va fi actualizată ori de cate ori se impune;
 • numirea, în scris, a unei persoane specializate in securitatea informatiei care sa vegheze la prelucrarea datelor, inclusiv la buna funcţionare a sistemelor informatice utilizate în această activitate;
 • stabilirea unui plan de securitate a informaţiilor care să cuprindă, în principal, securitatea tehnică pe plan informatic şi securitatea spaţiilor în care se prelucrează datele, ţinând cont de cerinţele minime de securitate;
 • stabilirea, în scris, a drepturilor şi obligaţiilor operatorului care transmite datele şi ale operatorului care le primeşte;

 

Ce înseamnă să îţi dai consimţământul

Potrivit precizărilor din actul normativ în domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal, consimţământul persoanei vizate reprezintă orice manifestare de voinţă expresă, liberă, specifică şi informată, prin care persoana vizată acceptă să fie prelucrate datele cu caracter personal care o privesc.

Consimţământul trebuie dat în mod expres, într-o formă care să permită dovedirea acestuia de către operator.
Anterior obţinerii consimţământului, operatorul are obligaţia de a informa persoana vizată despre:

 • identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
 • scopul în care se face prelucrarea datelor;
 • informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
 • orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.

 

 

Politica  de confidențialitate

 

UAT Comuna FELNAC , prin politica de confidenţialitate a  stabiliti  modul  în care sunt colectate  informaţiile, precum şi condiţiile de utilizare a a informaţiilor în cadrul  institutieii.

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale şi a abuzurilor, UAT Comuna FELNAC ,  utilizează metode şi tehnologii complexe de securitate, împreună cu politici aplicate salariaţilor şi proceduri de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare.

 

Măsurile pentru asigurarea securităţii prelucrării

 

Politica de securitate a prelucrării de date cu caracter personal

 

Potrivit art. 19 şi 20 referitoare la confidenţialitatea şi securitatea prelucrărilor din Legea nr. 677/2001, modificată şi completată, UAT Comuna FELNAC  aplică măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat. În acest sens s-au luat măsuri pentru a proteja datele persoanelor vizate pe care le prelucrează, cu  respectarea  cerinţele minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal conform  prevederilor Ordinului 52 din 18 aprilie 2002, publicat în Monitorul Oficial nr. 383 din 5 iunie 2002.

UAT Comuna FELNAC    prin intermediul sistemului de supraveghere video stochează imagini pe care le comunică numai organelor de cercetare penală la solicitarea acestora, şi nu le dezvăluie alotr terţe personae.

 

 1. Instruirea personalului

 

Personalul UAT Comunei FELNAC   este informat cu privire la prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, la cerinţele minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal, conform prevederilor Ordinului 52 din 18 aprilie 2002,  precum şi cu privire la riscurile pe care le comportă prelucrarea datelor cu caracter personal. Utilizatorii care au acces la date cu caracter personal sunt instruiţi asupra confidenţialităţii acestora.

Toate prevederile documentului Politica de Securitate a prelucrarea datelor cu caracter personal sunt aplicabile.

 

 1. Principiile care stau la baza prelucrarii datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu respectarea cerințelor legale și în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea următoarelor principii:

 • Notificarea: UAT Comuna FELNAC este înregistrată ca operator în Registrul general de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal, pentru colectarea, prelucrarea si stocarea datelor cu caracter personal ale clientilor/potentialilor clienti, consumatori/potenţiali consumatori,   in scopul prestării serviciilor hoteliere şi de turism şi a serviciilor de alimentaţie publică.
 • Legalitatea : Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în temeiul și în conformitate cu prevederile legale;
 • Scopul bine-determinat:  Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine determinate, explicite și legitime, adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate;
 • Confidențialitatea: Persoanele care prelucrează, în numele UAT Comunei FELNAC  date cu caracter personal au prevăzut în fişa postului, anexă la contractul individual de munca, o clauză de confidențialitate;
 • Consimţământul persoanei vizate:  Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepția prelucrărilor care vizează date din categoriile strict menționate în Legea 677/2001, poate fi efectuată numai dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul în mod expres și neechivoc pentru acea prelucrare;
 • Informarea: Persoanele vizate iau cunostinţă despre faptul că li se vor prelucra date cu caracter personal;
 • Protejarea persoanelor vizate: Drepturile persoanelor vizate sunt prezentate la punctul Drepturile persoanelor ale căror date personale sunt colectate şi/ sau prelucrate.

 

Securitatea: Masurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât să asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal având o funcţie de identificare de aplicabilitate generală, inclusiv dezvăluirea acestora către terţi, se face numai în urmatoarele condiţii:

 1.  a) persoana vizată şi-a dat în mod expres consimţământul; sau
 2.  b) prelucrarea este prevăzută în mod expres de o dispoziţie legală; sau
 3.  c) în alte cazuri, cu avizul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal şi numai cu condiţia instituirii unor garanţii adecvate pentru respectarea drepturilor persoanelor vizate.

UAT Comuna FELNAC respectă principiul caracterului adecvat, pertinent şi neexcesiv, precum şi măsurile de confidenţialitate şi de securitate a prelucrărilor. În cazul prevazut la punctul c) de mai sus, se au  în vedere urmatoarele aspecte:

 • scopul prelucrării să fie determinat, explicit şi legitim;
 • stabilirea şi aplicarea unor măsuri prin care să se asigure exercitarea drepturilor persoanelor vizate;
 • durata de stocare a datelor să fie pe perioada strict necesară îndeplinirii scopului, după care datele vor fi şterse sau distruse, după caz;
 • stabilirea modalităţilor de acces la sistemele de evidenţă în vederea colectării datelor, în funcţie de care se vor stabili şi  respecta măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor;
 • utilizarea datelor numai în limitele scopului stabilit;
 • dezvăluirea către alţi destinatari este interzisă, cu excepţia situaţiei în care există consimţământul persoanei vizate sau o prevedere legală expresă;
 • desemnarea, în scris, a persoanei/persoanelor care va/vor prelucra datele şi care trebuie să îşi asume răspunderea păstrării confidenţialităţii acestora, lista conţinând evidenţa acestor persoane fiind actualizată ori de câte ori se impune;
 • numirea, în scris, a unei persoane specializate în securitatea informaţiei care să vegheze la prelucrarea datelor, inclusiv la buna funcţionare a sistemelor informatice utilizate în această activitate;
 • stabilirea unui plan de securitate a informaţiilor care să cuprindă, în principal, securitatea tehnică pe plan informatic şi securitatea spaţiilor în care se prelucrează datele, ţinând cont de cerinţele minime de securitate;
 • stabilirea, în scris, a drepturilor şi obligaţiilor operatorului care transmite datele şi ale operatorului care le primeşte.

Colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal având o funcţie de identificare de aplicabilitate generală, inclusiv dezvăluirea acestora, prin efectuarea şi reţinerea de copii de pe cartea de identitate sau de pe documente care le conţin, sunt interzise, cu excepţia situaţiilor prevăzute la punctele a), b) si c) de mai sus.

 

 

 1. Măsuri tehnice privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv dezvaluirea către terţi, se poate face numai dacă:

 • persoana vizată şi-a dat în mod expres consimţământul; sau
 • prelucrarea este prevazută în mod expres de o dispoziţie legala; sau
 • în alte cazuri, cu avizul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal şi numai cu condiţia instituirii unor garanţii adecvate pentru respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Anterior obţinerii consimţământului, operatorul are obligaţia de a informa persoana vizată despre:

 • identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
 • scopul în care se face prelucrarea datelor;
 • informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza precum si existenţa drepturilor prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru persoana vizată.

 Formular Consimțământ format DOC

RESPONSABIL CU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ESTE DL JURJ CLAUDIU-CIPRIAN,
CONFORM DISPOZITIEI PRIMARTULUI NR. 108/24.05.2018

Font Resize