Anunț privind organizarea unui concurs pentru funcția de inspector, în cadrul compartimentului Impozite și Taxe

SKM_C364e23041803020

 

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

 

Autoritatea sau instituția publică: ……………………………………………………

 

Funcția publică solicitată:

Data organizării concursului:

Numele și prenumele candidatului:

Datele de contact ale candidatului (se utilizează pentru comunicarea cu privire la concurs):

Adresa:

E-mail:

Telefon:

Fax:

Studii generale și de specialitate:

Studii medii liceale sau postliceale:

Instituția Perioada Diploma obținută
     
     
Studii superioare de scurtă durată:
Instituția Perioada Diploma obținută
     
     
Studii superioare de lungă durată
Instituția Perioada Diploma obținută
     
     
Studii postuniversitare, masterat sau doctorat:
Instituția Perioada Diploma obținută
     
     
Alte tipuri de studii:
Instituția Perioada Diploma obținută
     
     
Limbi străine1):
Limba Scris Citit Vorbit
       
       
Cunoștințe operare calculator2):
Cariera profesională3):
Perioada Instituția/Firma Funcția Principalele responsabilități
       
       
Detalii despre ultimul loc de muncă4):

1. ……………………………………………………….

2. ……………………………………………………….

Persoane de contact pentru recomandări5):
Nume și prenume Instituția Funcția Număr de telefon
       
       
       
Declarații pe propria răspundere6)

Subsemnatul/a, ………………………….., legitimat/ă cu CI/BI, seria ……………, numărul ……………., eliberat/ă de ……………………………….. la data de  …………………….,

cunoscând prevederile art. 465 alin. (1) lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, declar pe propria răspundere că:

– mi-a fost         [ ]

– nu mi-a fost    [ ]

Interzis dreptul de a ocupa o funcția publică sau de a exercita profesia ori activitatea, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii.

Cunoscând prevederile art. 465 alin. (1) lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, declar pe propria răspundere că în ultimii 3 ani:

– am fost         [ ]    destituit/ă dintr-o funcție publică,

– nu am fost    [ ]

și/sau

– mi-a încetat         [ ]    contractul individual de muncă

– nu mi-a încetat    [ ]

pentru motive disciplinare.

 

Cunoscând prevederile art. 465 alin. (1) lit. k) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, declar pe propria răspundere că:

– am fost         [ ]

– nu am fost    [ ]

lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.7)

 

Cunoscând prevederile art. 4 pct. 2 și 11 și art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), în ceea ce privește consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal8), declar următoarele:

 

– îmi exprim consimțământul         [ ]

– nu îmi exprim consimțământul    [ ]

cu privire la transmiterea informațiilor și documentelor, inclusiv datelor cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuțiilor membrilor comisiei de concurs, membrilor comisiei de soluționare a contestațiilor și ale secretarului, în format electronic;

– îmi exprim consimțământul         [ ]

– nu îmi exprim consimțământul    [ ]

ca instituția organizatoare a concursului să solicite organelor abilitate în condițiile legii extrasul de pe cazierul judiciar cu scopul angajării, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimțământului acordsat prin prezenta;

– îmi exprim consimțământul         [ ]

– nu îmi exprim consimțământul    [ ]

ca instituția organizatoare a concursului să solicite Agenției Naționale a Funcționarilor Publici extrasul de pe cazierul administrativ cu scopul constituirii dosarului de concurs/examen în vederea promovării, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimțământului acordat prin prezenta;*)

– îmi exprim consimțământul         [ ]

– nu îmi exprim consimțământul    [ ]

cu privire la prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal în scopuri statistice și de cercetare;

– îmi exprim consimțământul         [ ]

– nu îmi exprim consimțământul    [ ]

să primesc pe adreda de e-mail indicată materiale de informare și promovare cu privire la activitatea instituției organizatoare a concursului și la domeniul funcției publice.

 

Cunoscând prevederile art. 328 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că datele furnizate în acest formular sunt adevărate.

 

Data ……………………………………

Semnătura …………………………..

 

 

_________________________

*) Se completează doar de către candidații la concursul de promovare pentru ocuparea unei funcții publice de conducere vacante.

1) Se vor trece calificativele „cunoștințe de bază”, „bine” sau „foarte bine”; calificativele menționate corespund, în grila de autoevaluare a Cadrului european comun de referință pentru limbi străine, nivelurilor „utilizator elementar”, „utilizator independent” și, respectiv, „utilizator experimentat”.

                    2) Se va completa cu indicarea sistemelor de operare, editare sau orivce alte categorii de programe IT pentru care există competențe de utilizare, precum și, dacă este cazul, cu informații despre diplomele, certificatele sau alte documente relevante care atestă deținerea respectivelor competențe.

                    3) Se vor menționa în ordine invers cronologică informațiile despre activitatea profesională actuală și anterioară.

                    4) Se vor menționa calificativele acordate la evaluarea performanțelor profesionale în ultimii 2 ani de activitate, dacă este cazul.

                    5) Vor fi menționate numele și prenumele, locul de muncă, funcția și numărul de telefon.

                    6) Se va bifa cu „X” varianta de răspuns pentru care candidatul își asumă răspunderea declarării.

                    7) Se va completa numai în cazul în care la dosar nu se depune adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, emisă în condițiile prevăzute de legislația specifică.

                    8) Se va bifa cu „X” varianta de răspuns pentru care candidatul optează; pentru comunicarea electronică va fi folosită adresa de e-mail indicată de candidat în prezentul formular.